Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bescherming tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval van werknemers of zelfstandigen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die wordt afgesloten voor ondernemers die zich beschermen tegen het verlies van inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid. Als iemand arbeidsongeschikt raakt en niet meer in staat is om zijn werk te verrichten, vervangt de verzekeraar een deel van het inkomen vervangen dat de verzekerde zou hebben verdiend als hij nog werkte. Het doel is is financiële ondersteuning te bieden zodat de verzekerde tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een zonder financiële moeilijkheden kan behouden. Er zijn verschillende soorten AOV's beschikbaar, en het is belangrijk om de verschillende dekkingen en voorwaarden zorgvuldig te overwegen om er zeker van te zijn dat je de juiste verzekering afsluit voor de eigen specifieke situatie.

Verzekerd bedrag

Het bedrag dat je verzekert is het bruto bedrag dat je maximaal per jaar krijgt als je volledig arbeidsongeschikt bent. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijg je ook een gedeelte van het verzekerd bedrag. In de voorwaarden van de verzekeraar is te lezen hoeveel procent van het verzekerd bedrag je bij welk percentage arbeidsongeschiktheid uitgekeerd krijgt. De meeste verzekeraars hanteren hierin het 7-klassensysteem. Hierbij geldt ook een minimaal percentage van arbeidsongeschiktheid om aanspraak te maken op een uitkering. Dat wordt de uitkeringsdrempel genoemd.

Het verzekerd bedrag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan bij de meeste maatschappijen maximaal 80% van het bruto jaarloon bedragen; sommige verzekeraars gaan inmiddels tot 90% van het inkomen. Bent je IB-ondernemer en niet in loondienst bij de eigen BV, dan is het verzekerde bedrag maximaal 80 % van de gemiddelde fiscale winst over de laatste 3 jaar. Verzekeraars hanteren allemaal een minimum en maximum verzekerd bedrag. De hoogte hiervan verschilt per verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Dit is de manier waarop de verzekeraar jouw arbeidsongeschiktheid beoordeelt.

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid: Hierbij wordt gekeken of je je eigen werkzaamheden en beroep nog (deels) kunt uitvoeren. Er wordt niet gekeken naar ander werk.
  • Passende arbeid: Hierbij wordt gekeken of je nog werk kunt doen dat niet tot je normale werkzaamheden behoort, maar dat wel past bij je werkervaring en opleiding. Een voordeel hiervan is dat je vaak minder premie betaalt, omdat je minder snel als arbeidsongeschikt wordt beoordeeld.
  • Gangbare arbeid: Hierbij wordt gekeken welke werkzaamheden in algemene zin je nog uit zou kunnen voeren, er wordt dus geen enkele rekening gehouden met jouw beroep en werkervaring.

Eindleeftijd

Meestal kan je kiezen uit een aantal eindleeftijden, bijvoorbeeld 55, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar. Wil je de eindleeftijd van je verzekering het liefst afstemmen op je pensioenleeftijd? Of dat mogelijk is, ligt aan het werk dat je doet. Bij sommige beroepen hebben mensen een grotere kans om voor hun pensioendatum arbeidsongeschikt te raken. Bij die beroepen kan de eindleeftijd voor je verzekering beperkt zijn.

Eigen risico

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kies je een eigenrisicotermijn, dat is de periode waarin je geen uitkering ontvangt. Vaak kun je kiezen uit 30, 60, 90, 180 dagen, 1 of 2 jaar. De uitkering begint na afloop van de gekozen eigenrisicotermijn. Kies je een langere eigenrisicotermijn, dan neem je zelf meer risico en betaal je dus minder premie. Dit kan interessant zijn als je een financiële buffer voor die periode hebt. In het adviestraject inventariseren en analyseren we hoeveel risico je kunt en wilt lopen.

Indexering

Het is mogelijk om het verzekerd bedrag te indexeren, ieder jaar (ook als je geen uitkering ontvangt) of alleen als je arbeidsongeschikt bent. Indexering zorgt ervoor dat je arbeidsongeschiktheidsuitkering zoveel mogelijk blijft aansluiten bij de koopkracht. Je kunt kiezen uit een vast percentage of het CBS-indexcijfer.

Extra diensten

Verzekeraars bieden vaak ook extra diensten aan, zoals loopbaancoaching, advies op het gebied van gezonde leefstijl en ergonimische klachten en werk – privé balans. Hiervoor betaal je mogelijk wel een bijdragen in de kosten, maar vaak zijn een aantal zaken uit preventiediensten gratis.