Scope 10 keuring

Wat is een Scope 10 keuring?

Een Scope 10 keuring is een keuring van elektrische installatie volgens de richtlijnen van NTA8220. Deze norm heeft betrekking op de veiligheid van elektrische installaties en apparaten. Deze worden getest op veiligheid en functionaliteit.

Keuringen worden uitgevoerd door erkende keuringsbedrijven met de juiste kennis en expertise op het gebied van elektrotechniek. Deze keuring is bedoeld om gevaarlijke situaties zoals elektrische schokken, brand en explosies te voorkomen. Tijdens de keuring worden de volgende aspecten beoordeeld:

 • Visuele inspectie van de installatie
 • Isolatieweerstandsmeting van apparatuur
 • Meting van aardingsweerstand van apparatuur
 • Lekstroommeting apparatuur
 • Beoordeling van aarding en potentiaalvereffening
 • Beoordeling van de beveiliging van faciliteiten

De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in het inspectierapport. Als er tekortkomingen worden geconstateerd, moet de eigenaar van de faciliteit deze tekortkomingen corrigeren om de veiligheid van de faciliteit te waarborgen. 

Belang van Scope 10 inspecties

Scope 10 inspecties zijn van belang om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen. Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn als deze niet correct functioneert of niet correct is geïnstalleerd. Scope 10 inspecties identificeren potentiële gevaren en helpen ongevallen te voorkomen.
Er zijn verschillende redenen waarom het uitvoeren van Scope 10-testen belangrijk is.

 1. Veiligheid: Elektrische installaties kunnen gevaarlijk zijn als er defecten zijn of als ze niet goed zijn onderhouden. Een Scope 10 keuring kan potentiële gevaren identificeren en helpen om ongevallen te voorkomen.
 2. Wettelijke verplichting: Volgens de Nederlandse Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers en verplicht om elektrische installaties regelmatig te laten inspecteren en keuren.
 3. Verzekering: Verzekeringsmaatschappijen kunnen eisen dat elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd om de veiligheid te waarborgen en schadeclaims te voorkomen.
 4. Bedrijfscontinuïteit: Een elektrische storing kan leiden tot productieverlies, kosten voor reparatie of vervanging van apparatuur en een vermindering van de bedrijfscontinuïteit. Een Scope 10 keuring kan problemen tijdig identificeren en helpen om uitval te voorkomen.
 5. Duurzaamheid: Een goed onderhouden en veilige elektrische installatie kan bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering. Door energieverspilling te voorkomen en de efficiëntie van de installatie te optimaliseren, kan het energieverbruik worden verminderd en kunnen kosten worden bespaard.

Periodiciteit en documentatie van Scope 10 inspecties

Scope 10-inspecties zijn niet onbeperkt geldig en moeten periodiek worden herhaald om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen. De frequentie van herhaling is afhankelijk van de situatie en het gebruik van de elektrische installatie.

We raden aan de resultaten van elke Scope 10 inspectie te documenteren en te bewaren om een ​​duidelijk overzicht van inspecties en tekortkomingen te garanderen. Volgende inspecties kunnen de resultaten van eerdere inspecties bekijken en problemen identificeren. Op basis hiervan kan je beslissen welke verdere stappen je moet nemen om de veiligheid van je systeem te waarborgen.

Eisen van de Arbowet voor Scope 10 inspecties

Op grond van de Arbowet zijn in Nederland scope 10 keuringen verplicht voor elektrische installaties. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun elektrische installaties en moeten regelmatig inspecties uitvoeren om ervoor te zorgen dat de installaties veilig zijn voor gebruik.
De Arbowet stelt bijzondere eisen aan het keuren en keuren van elektrische installaties en apparaten. Een Scope 10-inspectie is een methode om de veiligheid van een installatie te verifiëren en te beoordelen of deze voldoet aan de gestelde normen. Inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke en competente inspecteurs. De frequentie van inspecties is afhankelijk van het type installatie en de gebruiksomgeving. Over het algemeen dienen de meeste installaties jaarlijks geïnspecteerd te worden, maar dit kan variëren. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat scope 10-inspecties tijdig worden uitgevoerd en tekortkomingen worden verholpen om de veiligheid van de faciliteit te waarborgen.


Onze Zakelijke Adviseurs

Kaylee Jurjens
Schadebehandelaar en Risicodeskundige
Noor du Gardijn
Adviseur Zakelijke Verzekeringen
Danique Vaanholt
Teammanager Verzekeringen
Rowin du Gardijn
Directeur en Eigenaar