Vitaal

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers en het begeleiden van de werkgevers bij verzuim, dit is onze kracht!

Preventie en vroegtijdige interventie staan centraal. Dit betekent dat er aandacht moet zijn voor zowel fysieke als mentale gezondheid, en dat er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om medewerkers te ondersteunen bij het behouden van hun gezondheid. Een proactieve aanpak is hierbij essentieel, waarbij er regelmatig overleg is tussen werkgevers, werknemers en arbodienstverleners om risico's te identificeren en passende maatregelen te nemen om deze te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld ergonomische aanpassingen op de werkplek, training en ontwikkeling van medewerkers, en het creëren van een gezonde werkcultuur.

Toch sprake verzuim?

Wanneer er toch sprake is van verzuim, dient er snel en effectief te worden ingegrepen om verdere uitval te voorkomen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, waarbij de medewerker centraal staat en er rekening wordt gehouden met diens persoonlijke omstandigheden en behoeften. Door tijdige en passende interventies kan het verzuim worden verkort.

Wij weten wat er speelt!

Een goed HRM-beleid kan bijdragen aan het voorkomen van verzuim door het bieden van goede arbeidsomstandigheden, het stimuleren van werkplezier en het bieden van voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Ook kan HRM bijdragen aan het terugdringen van verzuim door het voeren van een proactief verzuimbeleid, het aanbieden van passende arbeidsmogelijkheden voor werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en het bieden van voldoende ondersteuning en begeleiding bij de re-integratie van zieke werknemers. 

Kortom, een goede samenwerking tussen HRM en het verzuimbeleid is essentieel voor het voorkomen en terugdringen van verzuim binnen een organisatie.